Ћирилица Latinica
19.12.2017.
Друштво

Срзентић: Бесправних објеката много више него у статистици, легализација почела

Аутор: Редакција 2 Оставите коментар

Сту­па­њем на сна­гу За­ко­на о пла­ни­ра­њу про­сто­ра и из­град­њи обје­ка­та, власници бес­прав­но са­гра­ђе­них обје­ка­та мо­гу у оп­шти­на­ма, на чи­јој те­ри­то­ри­ји се на­ла­зи не­крет­ни­на, под­ни­је­ти за­хтјев за ле­га­ли­за­ци­ју, а за­кон­ски рок је до 14. ју­ла 2018. го­ди­не. Ле­га­ли­за­ци­ја се мо­же по­кре­ну­ти за све бес­прав­не објекте, и то под­но­ше­њем за­хтје­ва над­ле­жном ор­га­ну ло­кал­не упра­ве. Уко­ли­ко обје­кат ни­је укло­пљен у план­ски до­ку­мент, по­сту­пак се пре­ки­да до до­но­ше­ња пла­на ге­не­рал­не ре­гу­ла­ци­је Цр­не Го­ре.

Пре­ма не­зва­нич­ним по­да­ци­ма, на те­ри­то­ри­ји бар­ске оп­шти­не има око 20.000 не­ле­гал­но из­гра­ђе­них објек­та. Ме­ђу­тим, по­да­ци Упра­ве за не­крет­ни­не го­во­ре да је на те­ри­то­ри­ји ове оп­шти­не у 2016. го­ди­ни би­ло 5.544 бес­прав­но саграђених обје­ка­та.

Пред­сјед­ник Оп­шти­не Бар др Зо­ран Ср­зен­тић ка­же да је ових обје­ка­та мно­го ви­ше у од­но­су на по­дат­ке ка­та­стра, али да ће се њи­хов та­чан број зна­ти на­кон упо­ре­ђи­ва­ња по­да­та­ка са ор­то фо­то - сним­ка, ко­ји је у фа­зи из­ра­де, и идентифи­ка­ци­је обје­ка­та. 

“За­кон­ска оба­ве­за је да ка­та­стар, на­кон из­ра­де ор­то-фо­то сним­ка, из­вр­ши преклапање са по­сто­је­ћим ди­ги­тал­ним кар­та­ма, на­кон че­га ће се утвр­ди­ти тачан број бесправних обје­ка­та. До та­да не би тре­ба­ло вр­ши­ти про­из­вољ­не про­цје­не бро­ја не­ле­галних објека­та” – ка­же Ср­зен­тић.

У про­це­су ле­га­ли­за­ци­је, објек­ти су по­ди­је­ље­ни на оне до 200 ква­дра­та, од 200 до 500 и ви­ше од 500 ква­дра­та, а нај­јед­но­ста­ни­ја про­це­ду­ра за до­би­ја­ње тапије је за ка­те­го­ри­ју до 200 ква­дра­та.

“Да би се кре­ну­ло у по­сту­пак ле­га­ли­за­ци­је, у за­ко­ном про­пи­са­ном ро­ку, уз захтјев за ле­га­ли­за­ци­ју (обра­зац у гра­ђан­ском би­роу), по­треб­но је да лиценцира­на ге­о­дет­ска ор­га­ни­за­ци­ја ура­ди ела­бо­рат пре­мје­ра из­ве­де­ног ста­ња из­гра­ђе­ног објек­та, ко­ји овје­ра­ва ка­та­стар, а по­том се уно­си у лист непoкретно­сти. Бес­прав­но са­гра­ђе­ном ку­ћом или ста­ном сма­тра се обје­кат грађе­вин­ске по­вр­ши­не до 200 ква­дра­та, у ко­јем ста­ну­ју вла­сник и чла­но­ви њего­вог по­ро­дич­ног до­ма­ћин­ства, ко­ји има­ју пре­би­ва­ли­ште у мје­сту у ко­јем је из­гра­ђен обје­кат. Бит­но је да вла­сник и чла­но­ви ње­го­ве по­ро­ди­це не­ма­ју у сво­ји­ни дру­ги стам­бе­ни обје­кат на те­ри­то­ри­ји Цр­не Го­ре” – ка­же Ср­зен­тић.

На­кна­ду за ко­му­нал­но опре­ма­ње пла­ћа­ју сви вла­сни­ци бес­прав­них обје­ка­та. Ви­си­на на­кна­де за ле­га­ли­за­ци­ју ће се об­ра­чу­на­ва­ти у скла­ду са за­ко­ном, а у при­пре­ми је од­лу­ка о на­кна­ди за ко­му­нал­но опре­ма­ње гра­ђе­вин­ског зе­мљи­шта за бес­прав­не објек­те ко­ја је уса­гла­ше­на са за­ко­ном.

“Ви­си­на на­кна­де је про­пи­са­на по зо­на­ма, као и уве­ћа­ња за бес­прав­не објек­те за ко­је се на­кна­да пла­ћа на ра­те, бес­прав­не објек­те за ко­је се на­кна­да пла­ћа јед­но­крат­но, и бес­прав­не објек­те основ­ног ста­но­ва­ња. На­кна­да се мо­же платити у ра­та­ма или јед­но­крат­но, и то за објек­те основ­ног ста­но­ва­ња у највише 240 мје­сеч­них ра­та, а за оста­ле објек­те у нај­ви­ше 120 мје­сеч­них ра­та” – наводи Ср­зен­тић.

Су­штин­ски за­кљу­чак је да ће то би­ти ску­по, а по­ста­вља се и пи­та­ње шта ако вла­сник бес­прав­ног објек­та не под­не­се за­хтјев за ле­га­ли­за­ци­ју.

“Вла­сник бес­прав­ног објек­та ко­ји у за­кон­ском ро­ку не под­не­се за­хтјев за легали­за­ци­ју ду­жан је да ло­кал­ној са­мо­у­пра­ви пла­ћа го­ди­шњу на­кна­ду за кори­шће­ње про­сто­ра. На­кна­да се утвр­ђу­је по­себ­ним про­пи­сом и по ме­тру квадрат­ном мо­же да се кре­ће од 1,5 до 2,5 од­сто про­сјеч­не ци­је­не гра­ђе­ња ква­дра­та но­во­и­згра­ђе­ног стам­бе­ног објек­та у Цр­ној Го­ри. О ви­си­ни и на­чи­ну пла­ћа­ња ове на­кна­де би­ће до­ни­је­ти по­себ­ни про­пи­си”– об­ја­снио је Ср­зен­тић.

 

Алтернативни смјештај за оне чији објекти се руше

 Ср­зен­тић на­гла­ша­ва да ће се у скла­ду са за­ко­ном но­вац од на­кна­де ко­ри­сти­ти ис­кљу­чи­во за ко­му­нал­но опре­ма­ње гра­ђе­вин­ског зе­мљи­шта и за обез­бје­ђи­ва­ње ал­тер­на­тив­ног смје­шта­ја.

“У слу­ча­ју укла­ња­ња бес­прав­ног објек­та основ­ног ста­но­ва­ња, у скла­ду са за­ко­ном, је­ди­ни­ца ло­кал­не са­мо­у­пра­ве ду­жна је да вла­сни­ку бес­прав­ног објек­та основ­ног ста­но­ва­ња и чла­но­ви­ма ње­го­вог по­ро­дич­ног до­ма­ћин­ства обез­би­је­ди ал­тер­на­тив­ни смје­штај. Ал­тер­на­тив­ни смје­штај обез­бје­ђу­је се да­ва­њем ста­на у за­куп, давањем на­кна­де за за­куп­ни­ну и на дру­ги на­чин, у скла­ду са про­пи­сом је­ди­ни­це ло­кал­не са­мо­у­пра­ве. Бли­же усло­ве, на­чин, по­сту­пак и кри­те­ри­ју­ме за обез­бје­ђи­ва­ње ал­тер­на­тив­ног смје­шта­ја про­пи­су­је над­ле­жни ор­ган је­ди­ни­це ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, уз прет­ход­ну са­гла­сност ми­ни­стар­ства, та­ко да ће од­го­ва­ра­ју­ће про­пи­се до­ни­је­ти СО Бар” - по­ја­шња­ва Ср­зен­тић.

Коментари
Suki
Suki: Doktore, samo DF i Cakan mogu da te ostave na vlasti.
28.12.2017 16:11
Носиоц ЈМБГа
Носиоц ЈМБГа: Биће пара значи за буџет! Одлично! Кад се легализују куће, нека легализују и траву!
28.01.2018 13:37
Оставите коментар
Име / надимак:
Коментар:
Издвајамо
Latinična verzija
Пишите нам
Редакција:
redakcija@barskiportal.com

Уредник:
urednik@barskiportal.com
Подијелите садржај на:
Издавач:
Српска народна читаоница - Бар